ØVREVOLL TRENERFORENING

Vedtekter

1: Foreningens navn er Øvrevoll Trenerforening.

2: Foreningens formål er å fremme og ivareta medlemmenes faglige interesser av enhver art, så vel innad som utad.

3: Medlemsberettiget er P1 og P2 trenere lisensiert av Norsk Jockeyklub. Medlemsberettiget er alle trenere lisensiert av Norsk Galopp. Amatørtrenere kan ha en (1) representant i styret, men denne representanten kan ikke ha rollen som formann.

4: Foreningen ledes av:

A) Generalforsamlingen

B) Styre på fire (4) medlemmer bestående av formann og to (2) styremedlemmer.

G) Styremedlemmene velges for to (2 år).

5: Generalforsamlingen ledes av styreformannen eller en dertil valgt
dirigent. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mars
måned. Innkallelse skal skje skriftlig med minst åtte (8) dagers varsel med angivelse av de saker som skal behandles,

Disse er:

A) Årsberetning og regnskap

B) Valg av styremedlemmer

G) Fastsettelse av kontingent

D) Utgår.

E) Enhver sak som måtte bli forlagt generalforsamlingen av styret eller av andre medlemmer. I
Det siste tilfellet må slike saker være forelagt styret minst en (1) uke før generalforsamlingens
avholdelse.

Generalforsamlingen avgjør enhver sak, bortsett fra vedtektsendringer og oppløsningen ved alminnelig stemmeflerhet. I tilfelle av stemmelikhet har dirigenten den avgjørende stemme.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes på begjæring av styret eller av minst halvparten av medlemmene.

I siste tilfelle må begjæring herom og meddelelse av den sak som ønskes behandlet være forelagt styret minst en (1) uke før ekstraordinær generalforsamling avholdes.
Innkallelse skal skje på samme måte som for ordinær generalforsamling og med angivelse av de saker som skal behandles.

6: Styret.

Styret leder foreningens virksomhet og står kun til ansvar overfor generalforsamlingen. Styret kan treffe bestemmelse i alle saker som vedrører foreningen eller dens enkelte medlemmer for så vidt disse vedtekter ikke har henlagt spørsmålet under generalforsamlingen.

Styret er beslutningsdyktig når tre (3) medlemmer er tilstede.

Enhver beslutning treffes med simpelt stemmeflertall.

Hvis omstendighetene gjør det påkrevet at formannen på egen hånd treffer en beslutning skal denne snarest forelegges for styret. Inntil så er skjedd er beslutningen bindende som e styrebeslutning. Tre (3) av styrets medlemmer tegner sammen foreningens navn.

Styret kan, etter fullmakt fra generalforsamlingen, inngå avtale med andre institusjoner
innen galoppsporten.

Styret kan anta lønnet hjelp.

7: Valg

Styremedlemmene velges for to (2) år. Alle valg av styremedlemmer foretas ved direkte valg. Valgbare medlemmer til styret er bare de medlemmer som har virket som profesjonell trener siste år, samt har vært medlem av trenerforeningen.

8: Styremøter

Styremøte avholdes etter innkallelse av formannen eller viseformannen med som regel minst fire (4) dagers varsel.

9: Protokollasjon

Det skal føres protokoll over alle forhandlinger i generalforsamlingen og styret.

lo: Trenere kan, men har ikke krav på å få behandlet saker uten at de er fremmet skriftlig for styret.

Medlemmer som blir fratatt sine lisenser har krav på å fortsatt beholde sitt medlemskap og stemmerett i foreningen inntil saken er rettslig behandlet.

11: Medlemmenes plikter

Medlemmene plikter å betale den kontingent og de avgifter som generalforsamlingen fastsetter. Generalforsamlingen kan herunder pålegge medlemmene å tegne ansvarsforsikring for de skader virksomheten kan forårsake.

Medlemmene plikter for øvrig å følge de pålegg og forbud som gis av styret eller generalforsamlingen. Styret plikter å kontrollere at de nevnte pålegg og forbud følges samt å treffe nødvendige foranstaltninger hvis så ikke skjer. Hvis et medlem opptrer i strid med foreningens påbud eller forbud kan generalforsamlingen ekskludere medlemmet fra foreningen. Før så skjer skal medlemmet ha anledning til å redegjøre for sitt forhold for generalforsamlingen.

12: Medlemmene plikter å følge de tariffer og standardkontrakter som foreningen fastsetter.

13: Karantenebestemmelser.

Medlemmene må ikke anta til oppstalling trening eller salg av noen hest hvortil det knytter seg uoppgjorte forpliktelser overfor noen av foreningens medlemmer.

Dette gjelder selv om hesten har skiftet eier siden forpliktelsen oppstod.
Likeledes må medlemmene ikke anta til oppstalling, trening eller salg av hest tilhørende noen person som har uoppgjorte forpliktelser overfor noen av medlemmene.

14: Vedtektsendring og oppløsning

Endring av foreningens vedtekter eller beslutning om foreningens oppløsning kan bare foretas på ordinær generalforsamling hvor minst halvparten (1/2) av medlemmene er tilstede og med minst trekvart (3/4) av de fremmøtte stemmer.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdyktig kan det innkalles til ekstraordinær generalforsamling til fortsatt behandling av saken. På denne kan gyldig beslutning treffes med trekvart (3/4) av de fremmøtte stemmer uten hensyn til fremmøte.

Bærum, den 2. september 1988

revidert den 4. mars 1994

revidert den 22. april 2006

revidert den 29. juni 2009.

revidert den 24. mai 2022


Alle rettigheter forbeholdt 2018
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang